Mississippi Multiyear Implementation Plan Available for Public Review and Comment

 

In accordance with the RESTORE Act and its implementing regulations, the Mississippi Department of Environmental Quality (MDEQ) is seeking public review and comment on Mississippi’s amended Multiyear Implementation Plan (MIP).

The RESTORE Act provides that 80% of the civil penalties recovered as a result of the Deepwater Horizon oil spill be directed to the Gulf Coast Restoration Trust Fund (Trust Fund) to be used by the five Gulf Coast states to restore and protect the environment and economy in the Gulf Coast region. Monies in the Trust Fund are distributed to five different components, one of which is the Direct Component, also referred to as Bucket 1. This component requires Mississippi, through MDEQ, to prepare a MIP describing each activity, project or program for which Mississippi seeks funding under Bucket 1 and accounts for 35% of the funds directed to the Trust Fund. Mississippi, as determined by the RESTORE Act, will receive 7% of the 35% allocation in Bucket 1.

Mississippi’s amended MIP is now available for public review and comment.

To receive an email copy of the amended MIP, please complete the form below.

* Required field.
* Name:
* E-mail:

A copy of the amended MIP may also be obtained directly from MDEQ by contacting Melanie Green at mgreen@mdeq.ms.gov or by calling 601-961-5270.

Submit Your Comments Here

Comments on the amended MIP may be submitted electronically or by mail. The public review and comment period will close at 5:00pm Central Standard Time on Monday, January 15, 2018.

To submit comments on the amended MIP, please use the form below.

* Required field.
* Name:
* E-mail:
* Comment:

Comments may also be mailed directly to MDEQ at the address below.

Mississippi Department of Environmental Quality

Attn: Melanie Green

515 East Amite Street

Jackson, MS 39201

 

*Funding for all projects included on the amended MIP is subject to approval by the U.S. Department of the Treasury. Inclusion of a project in the amended MIP does not guarantee funding.

Kế hoạch Thực hiện Nhiều năm của Mississippi Dành Để Công chúng Xem xét và Cho ý kiến

Theo Đạo luật PHỤC HỒI và các quy định thực hiện của đạo luật, Sở Chất lượng Môi trường Mississippi (MDEQ) đang cần công chúng xem xét và cho ý kiến trên bản Kế hoạch Thực hiện Nhiều năm đã sửa đổi của Mississippi (gọi tắt là MIP).

Đạo luật PHỤC HỒI quy định rằng 80% tiền phạt dân sự được bồi thường từ sự cố tràn dầu Deepwater Horizon phải được chuyển vào Quỹ Ủy thác Phục hồi Vùng Vịnh (gọi tắt là Quỹ Ủy thác) để sử dụng bởi năm tiểu bang Vùng Vịnh nhằm phục hồi và bảo vệ môi trường cũng như nền kinh tế trong khu vực Vùng Vịnh. Số tiền trong Quỹ Ủy thác được phân bổ cho năm hợp phần khác nhau, một trong số đó là Hợp phần Trực tiếp, còn được gọi là Bước 1. Hợp phần này đòi hỏi Mississippi, thông qua MDEQ, phải chuẩn bị một bản MIP mô tả từng hoạt động, dự án hoặc chương trình mà Mississippi tìm kiếm tài trợ theo Bước 1 và chiếm 35% kinh phí được chuyển vào Quỹ Ủy thác. Mississippi, như được xác định bởi Đạo luật PHỤC HỒI, sẽ được nhận 7% trong số 35% kinh phí phân bổ trong Bước 1.

MIP sửa đổi của Mississippi hiện giờ đang được công bố để công chúng xem xét và cho ý kiến.

Để nhận bản sao MIP sửa đổi qua email, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

* Phần Bắt buộc.
* Tên:
* E-mail:

Bản sao MIP sửa đổi cũng có thể được lấy trực tiếp từ MDEQ bằng cách liên hệ Melanie Green theo địa chỉ email mgreen@mdeq.ms.gov hoặc gọi điện tới số 601-961-5270.

Gửi Ý kiến Nhận xét của Bạn Tại đây

Các ý kiến nhận xét cho bản MIP sửa đổi có thể được gửi bằng đường điện tử hoặc đường thư tín. Thời gian để công chúng xem xét và cho ý kiến sẽ kết thúc vào 5:00pm Giờ Chuẩn Miền Trung ngày thứ Ba, 15 tháng 1, 2018.

Để gửi ý kiến nhận xét cho bản MIP sửa đổi, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.

* Phần Bắt buộc.
* Tên:
* E-mail:
* Ý kiến:

Các ý kiến nhận xét cũng có thể được gửi trực tiếp đến MDEQ theo địa chỉ dưới đây.
Sở Chất lượng Môi trường Mississippi
Người nhận: Melanie Green
515 East Amite Street
Jackson, MS 39201

*Kinh phí cho tất cả dự án có trong bản MIP sửa đổi đều phải được Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phê duyệt. Việc đưa một dự án vào trong bản MIP sửa đổi không đảm bảo sẽ được cấp kinh phí.