Mississippi State Expenditure Plan Available for Public Review and Comment

 

In accordance with the RESTORE Act and its implementing regulations, the Mississippi Department of Environmental Quality (MDEQ) is seeking public review and comment on the 2017 Mississippi State Expenditure Plan (MSEP) Amendment.

The RESTORE Act provides that 80% of the civil penalties recovered as a result of the Deepwater Horizon oil spill be directed to the Gulf Coast Restoration Trust Fund (Trust Fund) to be used by the five Gulf Coast states to restore and protect the environment and economy in the Gulf Coast region. Monies in the Trust Fund are distributed to five different components, one of which is the Spill Impact Component, also referred to as Bucket 3. This component requires Mississippi, through MDEQ, to prepare a MSEP describing each activity, project or program for which Mississippi seeks funding under Bucket 3 and accounts for 30% of the funds directed to the Trust Fund. Mississippi, as determined by the RESTORE Act, will receive 19.07% of the 35% allocation in Bucket 3.

The 2017 Mississippi State Expenditure Plan (MSEP) Amendment is now available for public review and comment.

To receive an email copy of the MSEP, please complete the form below.

* Required field.
* Name:
* E-mail:

A copy of the MSEP may also be obtained directly from MDEQ by contacting Melanie Green at mgreen@mdeq.ms.gov or by calling 601-961-5270.

Submit Your Comments Here

Comments on the MSEP may be submitted electronically or by mail. The public review and comment period will close at 5:00pm Central Standard Time on Monday, January 15, 2018.

To submit comments on the MSEP, please use the form below.

* Required field.
* Name:
* E-mail:
* Comment:

Comments may also be mailed directly to MDEQ at the address below.

Mississippi Department of Environmental Quality

Attn: Melanie Green

515 East Amite Street

Jackson, MS 39201

 

*Funding for all projects included on the MSEP is subject to approval by the Gulf Coast Ecosystem Restoration Council. Inclusion of a project in the MSEP does not guarantee funding.

Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang Mississippi Dành Để Công chúng Xem xét và Cho ý kiến

Theo Đạo luật PHỤC HỒI và các quy định thực hiện của đạo luật, Sở Chất lượng Môi trường Mississippi (MDEQ) đang cần công chúng xem xét và cho ý kiến trên bản Kế hoạch Chi tiêu ban đầu của Tiểu bang Mississippi (gọi tắt là MSEP).

Đạo luật PHỤC HỒI quy định rằng 80% tiền phạt dân sự được bồi thường từ sự cố tràn dầu Deepwater Horizon phải được chuyển vào Quỹ Ủy thác Phục hồi Vùng Vịnh (gọi tắt là Quỹ Ủy thác) để sử dụng bởi năm tiểu bang Vùng Vịnh nhằm phục hồi và bảo vệ môi trường cũng như nền kinh tế ở khu vực Vùng Vịnh. Số tiền trong Quỹ Ủy thác được phân bổ cho năm hợp phần khác nhau, một trong số đó là Hợp phần Tác động Tràn dầu, còn được gọi là Bước 3. Hợp phần này đòi hỏi Mississippi, thông qua MDEQ, phải chuẩn bị một bản MSEP mô tả từng hoạt động, dự án hoặc chương trình mà Mississippi tìm kiếm tài trợ theo Bước 3 và chiếm 35% kinh phía được chuyển vào Quỹ Ủy thác. Mississippi, như được xác định bởi Đạo luật PHỤC HỒI, sẽ được nhận 19.7% trong số 35% kinh phí phân bổ trong Bước 3.

Bản MSEP ban đầu của Mississippi hiện giờ đang được công bố để công chúng xem xét và cho ý kiến.

Để nhận bản sao MSEP qua email, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

* Phần Bắt buộc.
* Tên:
* E-mail:

Bản sao MSEP cũng có thể được lấy trực tiếp từ MDEQ bằng cách liên hệ Melanie Green theo địa chỉ email mgreen@mdeq.ms.gov hoặc gọi điện tới số 601-961-5270.

Gửi Ý kiến Nhận xét của Bạn Tại đây

Các ý kiến nhận xét cho bản MSEP có thể được gửi bằng đường điện tử hoặc đường thư tín. Thời gian để công chúng xem xét và cho ý kiến sẽ kết thúc vào 5:00pm Giờ Chuẩn Miền Trung ngày thứ Ba, 15 tháng 1, 2018.

Để gửi ý kiến nhận xét cho bản MSEP, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.

* Phần Bắt buộc.
* Tên:
* E-mail:
* Ý kiến:

Các ý kiến nhận xét cũng có thể được gửi trực tiếp đến MDEQ theo địa chỉ dưới đây.
Sở Chất lượng Môi trường Mississippi
Người nhận: Melanie Green
515 East Amite Street
Jackson, MS 39201

*Kinh phí cho tất cả dự án có trong bản MSEP đều phải được Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng Vịnh phê duyệt. Việc đưa một dự án vào trong bản MSEP không đảm bảo sẽ được cấp kinh phí.